Regulamin Aplikacji Mobilnej HIBOX

Regulamin Aplikacji Mobilnej HIBOX

 

  Definicje

Usługodawca

HIBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gdańsku przy ul. Karola Szymanowskiego 61, 80-280 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887674, NIP 5862366256, REGON: 38835088, kapitał zakładowy: 410.000,00 złotych

 

Cennik

Cennik opłat za korzystanie ze Skrytkomatów, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;

 

Użytkownik

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Usługodawcą. w sposób określony w punkcie IV;

 

Skrytkomat

Urządzenie przeznaczone do przechowywania rzeczy (Depozytów), umożliwiające Użytkownikowi nadawanie, przechowywanie, odbiór Depozytów;

 

Skrytka

oznacza wyodrębnione i zamknięte miejsce w Skrytkomacie , które może zostać udostępnione Użytkownikowi na zasadach określonych w Regulaminie w celu nadawania, przechowywania i odbioru Depozytów;

 

Depozyt

oznacza ruchomości, w tym dokumenty Przesyłki (Paczki), które zgodnie z Regulaminem można umieścić w Skrytce;

 

Umowa

umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług za pośrednictwem Aplikacji oraz o korzystanie z Aplikacji.

 

Usługa

udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji opisane w pkt II. Ust. 4 Regulaminu, w szczególności Usługi HIBOX, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.);

 

Usługa HIBOX

Usługa HIBOX polega na odpłatnym udostępnianiu Użytkownikowi Skrytki w Skrytkomacie w celu:

  przechowywania przez czas określony Depozytów w Skrytce;

 

  nadania Depozytu, przez co rozumie się udostępnienie Skrytki Osobie Uprawnionej celem odebrania przez nią Depozytu albo Operatorowi celem jej doręczenia adresatowi;

 

  odbioru Depozytu, przez co rozumie się umożliwienie odbioru Depozytu Osobie Uprawnionej lub Użytkownikowi umieszczonego w Skrytce przez innego Użytkownika lub Operatora;

Konto

funkcjonalność Aplikacji pozwalająca na gromadzenie danych Użytkownika podane przez niego przy rejestracji Konta oraz w trakcie korzystania z Aplikacji , umożliwiające dostęp do Usługi HIBOX oraz korzystnie z innych funkcjonalności Aplikacji;

 

Aplikacja

aplikacja pod nazwą HIBOX 24 przeznaczona na urządzenia mobilne (np. smartfon, tablet) z systemem iOS lub Android umożliwiająca korzystanie z Usługi HIBOX;

 

Urządzenie Mobilne

urządzenie Użytkownika w szczególności smartfon lub tablet pozwalające na korzystnie z Aplikacji;

 

Umowa

umowa o świadczenie Usług za pośrednictwem Aplikacji oraz o korzystanie z Aplikacji zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;

 

Siła Wyższa

zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Użytkowników i Usługodawcy, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań będących przedmiotem Regulaminu w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron; przejawem Siły Wyższej są w szczególności:

 

  klęski żywiołowe, w tym: pożar, epidemia choroby zakaźnej, huragan, powódź;

  akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady;

  działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;

  strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym: publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.

 

Regulamin Usługi HIBOX

Regulamin korzystania ze Skrytkomatów dostępny na stroni internatowej pod adresem hibox.pl oraz w Aplikacji, w zakładce regulamin;

 

Regulamin

niniejszy Regulamin;

 

   

  Postanowienia ogólne

 

  Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm).

  Usługodawca  nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy, na stronie internetowej hibox.pl, a także w Aplikacji, umożliwiając Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

  Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji oraz zasady korzystania Usług.

  Po rejestracji Konta, za pomocą Aplikacji, Użytkownik może skorzystać z następujących Usług:

  uzyskanie informacji o Depozytach Użytkownika w zakresie: aktualnego statusu Depozytu i historii zmian tych statusów;

  historii płatności;

  nadanie oraz odbiór Depozytu;

  możliwość rezerwacji Skrytki;

  przedłużania rezerwcaji Skrytki;

  udostępnianie danych autoryzacyjnych do odbioru Depozytu;

  wyświetlanie mapy Skrytkomatów,

  otrzymywanie danych na temat nadawcy Przesyłki, jej odbiorcy, szacowanego czasu dostawy, kodu odbioru,

  otrzymywanie powiadomień o gotowej do odbioru, nadania Przesyłki oraz innych informacji dotyczących Przesyłki i Usługi HIBOX,

  umożliwienie opłacania Usług HIBOX, przy pomocy podmiotów pośredniczących w płatnościach zgodnie z Regulaminem

  oraz innych Usług, dostępnych w Aplikacji.

  Zasady dotyczące Usług HIBOX udostępniania i korzystania ze Skrytkomatów, określone są w Regulaminie korzystania z Usługi HIBOX;.

  Niektóre usługi spośród wskazanych w ust. 1 mogą wymagać dla pełnego ich świadczenia instalacji przez Użytkownika na Urządzeniu oprogramowania podmiotów trzecich. Dostępność usług może być też uzależniona od wybranych przez Użytkownika preferencji użytkowania Urządzenia, a także, reguł dostępowych Aplikacji do Urządzenia i innych aplikacji.

  Warunki techniczne korzystania z Aplikacji

  Do poprawnego korzystania z Aplikacji niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym obsługującym jeden z niżej wskazanych systemów operacyjnych:

  Android wersja 8 i nowsze, iOS wersja 11 i nowsze;

  połączenie z siecią Internet w Urządzeniu Mobilnym,

  zweryfikowanie numeru telefonu Użytkownika jako numeru zarejestrowanego w polskiej sieci operatora telefonii komórkowej.

  Korzystanie z Aplikacji może generować transfer danych do i z sieci komórkowych. Koszt transferu danych ponosi Użytkownik według taryf stosowanych przez operatora sieci komórkowej, z którego usług Użytkownik korzysta.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe na skutek korzystania  z Aplikacji lub Usług na Urządzeniach mobilnych nie spełniających wymogów określonych w ust. 1 lit. b).

  Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań by Usługi były dostępne za pośrednictwem Aplikacji przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Usługodawca zastrzega sobie jednak  uprawnienie do czasowego ograniczenia w dostępie do Aplikacji albo wyłączenie jej w całości, mających na celu prace techniczne i usuwania ewentualnych błędów oprogramowania (Przerwa Techniczna).

  W przypadku, gdy nastąpi potrzeba dokonania Przerwy Technicznej, Usługodawca poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej poprzez informację zamieszczoną w Aplikacji.

  Rejestracja Konta w Aplikacji i zawarcie Umowy

  Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności i Usług Aplikacji wymaga zarejestrowanie Konta.

  Rejestracja Konta oraz jego prowadzenie i korzystanie z Usług i funkcjonalności Aplikacji są bezpłatne.

  Rejestracja Konta dokonuje się poprzez:

  podanie danych wymaganych w formularzy rejestracyjnym w Aplikacji;

  akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu korzystania ze Skrytkomatów,

  potwierdzenia rejestracji, co następuje przez wpisanie przez Użytkownika kodu wysłanego wiadomością SMS  na podany podczas rejestracji numer telefonu.

  Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

  Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w Aplikacji. Nie jest dopuszczalne tworzenie przez tego samego Użytkownika wielu Kont z wykorzystaniem tych samych danych. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia dodatkowych Kont.

  Użytkownik zobowiązany jest podawać Usługodawcy wszelkie dane zgodnie z prawdą i ponosi odpowiedzialność z tytułu podania danych nieprawdziwych lub błędnych.

  Użytkownik może uruchomić Aplikację na wielu Urządzeniach na to samo Konto – przez potwierdzenie numeru telefonu, który służył do utworzenia Konta, każdorazowo używając nowego kodu weryfikacyjnego z SMS.

  Usunięcie konta jest możliwe poprzez wysniae maila na adres serwis@hibox.pl

   Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu do funkcjonalności Aplikacji i Usług. Aby ponownie móc korzystać z tych funkcjonalności, Użytkownik powinien dokonać ponownej rejestracji Konta.

  Zasady korzystania z Aplikacji

  Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób wprowadzać do Aplikacji treści:

  charakterze bezprawnym,

  stanowiących złośliwe oprogramowanie zakłócające funkcjonowanie Aplikacji (w szczególności wirusy, konie trojańskie, skrypty i oprogramowanie zmieniające kod Aplikacji lub niszczące Aplikację) lub przechwytujące dane dostępne w Aplikacji

  do których nie mają praw.

  Zakazane jest także korzystanie z Aplikacji w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, oraz w sposób zakłócający prawidłowe działanie Aplikacji bądź w sposób, który narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.

  W przypadku naruszenia ust. 1 i 2 Regulaminu lub w innych przypadkach określonych w Regulaminie jako jego naruszenie, HIBOX zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji, a blokada ta nie może być traktowana, jako przejaw nienależytej staranności HIBOX, zaś odpowiedzialność HIBOX wobec Użytkownika, w szczególności wszelkiego rodzaju odpowiedzialność odszkodowawcza, za skutki zastosowania tego środka, jest wyłączona.

  Licencja

  Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do jej zwielokrotnienia wyłącznie w zakresie, w jakim zwielokrotnienie jest niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia.

  Udzielona licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna, nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

  Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.

  Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, z uwzględnieniem ust. 1, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

  Licencja wygasa z chwilą usunięcia Aplikacji.

  Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym do kodu źródłowego, treści, użytych grafik, układu zawartości Aplikacji oraz innych elementów związanych z Aplikacją należą do Usługodawcy.

  Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  szkody będące wynikiem niedokonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji;    nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego

  szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

  jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do pobrania Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik;

  z którego korzysta Użytkownik w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez użytkownika Aplikacji.

  utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzenia Mobilnego bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzenia Mobilnego,

  szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do Aplikacji, będące następstwem Siły Wyższej,

W zakresie objętym Regulaminem, HIBOX odpowiada za działanie Aplikacji i korzystanie z niej przez Użytkownika, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Operator ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Aplikacji lub w przypadku roszczeń związanych z Aplikacją bądź korzystaniem z niej, jedynie w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność ta przewidziana jest przez prawo, któremu podlega Operator lub przez regulacje Operatora, którym podlega Użytkownik.

  Reklamacje

  Wszelkie reklamacje dotyczące działania Aplikacji oraz niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Użytkownik może zgłosić formie pisemnej na adres: Karola Szymanowskiego 61, 80-280 Gdańsk, bądź dokumentowej na adres poczty elektronicznej: serwis@hibox.pl

  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail użyty do rejestracji Konta Użytkownika w Aplikacji, opis sprawy

  Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.

  Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w terminie, o którym mowa powyżej Usługodawca zawiadomi Użytkownika o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji nie dłuższym niż 30 dni oraz poda przyczyny przedłużenia terminu.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.

  Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

  W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z Usługą Hibox. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Postanowienia końcowe

  Usługodawca może badać sposób korzystania z Apikacji i Usług, w szczególności poprzez zbierania informacji, plików cookies pozwalających udoskonalać funkcjonalnie i technicznie Platformy (np. rozdzielność ekranu, liczba kliknięć w określone zakładki w Aplikacji etc.), w tym zbierać dane na temat adresu IP. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych przez Aplikacji plików cookies określone zostały w Polityce Prywatności.

  Zakończenia Umowy następuje:

  w momencie usunięcia Aplikacji z mobilnego urządzenia elektronicznego,

  z inicjatywy Usługodawcy w przypadkach określonych w Regulaminie, oraz w momencie likwidacji Aplikacji przez Usługodawcę lub zakończenia przez niego działalności gospodarczej w zakresie świadczenia Usług.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowane:

  wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, zmian funkcjonalności Aplikacji;

  koniecznością dostosowania Aplikacji do zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;

  zmian co do zakresu, sposobu świadczonych Usług HIBOX lub wprowadzenia przez Usługodawcę nowych Usług;.

  w razie pojawienia się nowych form płatności, lub zmian co do form płatności lub zmian dotyczących pomiotów pośredniczących w płatnościach;

  W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”, w Aplikacji oraz drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.

  Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę nie wcześniej niż w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób zgodny z ust. 4 chyba, że krótszy termin wejścia w życie zmian jest spowodowany zmianą przepisów prawa lub koniecznością zapobieżenia działaniom bezprawnym lub zagrażającym bezpieczeństwu Użytkowników lub Usługodawcy.

  Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od opublikowania zmian w Regulaminie w sposób zgodny z ust.4.

  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Wszelkie spory na tle wykonania Umowy, za wyjątkiem, gdy Umowę zawiera Konsument, rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy

  Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.05.2023