Regulamin korzystania z Usługi HIBOX

Regulamin korzystania z Usługi HIBOX

   Definicje

 

Usługodawca

HIBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gdańsku przy ul. Karola Szymanowskiego 61, 80-280 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887674, NIP 5862366256, REGON: 38835088, kapitał zakładowy: 410.000,00 złotych

 

Cennik

Cennik opłat za korzystanie z Usług HIBOX, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;

 

Użytkownik

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Hibox;

 

Osoba uprawniona

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Użytkownik udostępnił Skrytkę celem nadania lub odbioru Depozytu;

 

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumenta odnoszą się również do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą która zawiera z Usługodawcą umowę, gdy ta umowa nie posiada dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

Skrytkomat

Urządzenie przeznaczone do przechowywania rzeczy (Depozytów), umożliwiające Użytkownikowi nadawanie, przechowywanie, odbiór Depozytów;

 

Skrytka

oznacza wyodrębnione i zamknięte miejsce w Skrytkomacie , które może zostać udostępnione Użytkownikowi na zasadach określonych w Regulaminie w celu nadawania, przechowywania i odbioru Depozytów;

 

Usługa HIBOX

usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, wymienione w pkt  Regulaminu;

 

Umowa

Umowa, której przedmiotem są Usługi HIBOX;

 

Aplikacja

aplikacja pod nazwą HIBOX 24 przeznaczona na urządzenia mobilne (np. smartfon, tablet) z systemem iOS lub Android umożliwiająca korzystanie z Usługi HIBOX;

 

Urządzenie Mobilne

urządzenie Użytkownika w szczególności smartfon lub tablet pozwalające na korzystnie z Aplikacji;

 

Konto

funkcjonalność Aplikacji pozwalająca na gromadzenie danych Użytkownika podane przez niego przy rejestracji Konta oraz w trakcie korzystania z Aplikacji , umożliwiające dostęp do Usługi HIBOX oraz korzystnie z innych funkcjonalności Aplikacji;

 

Depozyt

oznacza ruchomości, w tym dokumenty Przesyłki (Paczki), które zgodnie z Regulaminem można umieścić w Skrytce;

 

Przesyłka (Paczka)

oznacza rodzaj Depozytu umieszczony w Skrytce celem jego nadania i wysłania poprzez Operatora lub odbioru Przesyłki pozostawionej przez Operatora lub innego Użytkownika;

 

Operator

przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych lub przewoźnik w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 8);

 

Siła Wyższa

zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Użytkowników i Usługodawcy, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań będących przedmiotem Regulaminu w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron; przejawem Siły Wyższej są w szczególności:

 

   klęski żywiołowe, w tym: pożar, epidemia choroby zakaźnej, huragan, powódź;

   akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady;

   działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;

   strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym: publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.

 

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)

 

Ustawa prawo pocztowe

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896)

Regulamin Aplikacji

Regulamin Aplikacji Mobilnej HIBOX dostępny na stronie internetowej pod adresem hibox.pl oraz w Aplikacji, w zakładce regulamin;

 

Regulamin

niniejszy Regulamin;

 

 

   Kontakt z Usługodawcą

   Adres pocztowy: Karola Szymanowskiego 61, 80-280 Gdańsk

   Adres e-mail: serwis@hibox.pl

   Postanowienia ogólne

  Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi HIBOX.

  Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w postaci elektronicznej w Aplikacji oraz na stronie internetowej pod adresem hibox.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, zapoznanie się z jego treścią, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

  Korzystanie z Usług HIBOX, możliwe jest po zainstalowaniu na Urządzeniu mobilnym Aplikacji i rejestracji Konta w Aplikacji, oraz akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Aplikacji, Polityki Prywatności, w tym podania niezbędnych i odpowiadających rzeczywistości danych identyfikacyjnych i adresowych.

  Zasady korzystania z Aplikacji w tym zasady zakładania Konta reguluje Regulamin Aplikacji.

   Usługa HIBOX

  Usługa HIBOX polega na odpłatnym udostępnianiu Użytkownikowi Skrytki w Skrytkomacie w celu:

   przechowywania przez czas określony Depozytów w Skrytce;

   nadania Depozytu, przez co rozumie się udostępnienie Skrytki Osobie Uprawnionej celem odebrania przez nią Depozytu albo Operatorowi celem jej doręczenia adresatowi;

   odbioru Depozytu, przez co rozumie się umożliwienie odbioru Depozytu Osobie Uprawnionej lub Użytkownikowi umieszczonego w Skrytce przez innego Użytkownika lub Operatora;

  Usługi HIBOX nie są usługami pocztowymi, o których mowa w art. 2 Ustawy prawo pocztowe. Usługodawca świadczy usługi wyłącznie polegające na udostępnianiu Skrytek celem nadania i wysłania Przesyłki poprzez Operatora lub odbioru Przesyłki pozostawionej przez Operatora. Korzystanie z usług świadczonych przez Operatorów (w szczególności nadawanie, transport i wydawanie Przesyłek) jest odpłatne zgodnie z zasadami ustalonymi przez danego Operatora i świadczone zgodnie z odpowiednimi Regulaminami świadczenia usług pocztowych.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie opakowanie przedmiotu Depozytu, a w przypadku korzystania z usług nadania, za właściwe zaadresowanie Przesyłki.

  Korzystanie ze Skrytkomatu możliwe jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

  Podstawowym okresem przechowania Depozytu w Skrytkach jest okres 24 godzin. Użytkownik może przedłużyć jednorazowo okres przechowania maksymalnie o 72 godziny.

  Okres przechowania rozpoczyna się z chwilą umieszczenia w Skrytce Depozytu i zamknięcia Skrytki, a kończy się z chwilą odebrania Depozytu i zamknięcia Skrytki. Otwarcia i zamknięcia Skrytki dokonuje się za pomocą odpowiednich funkcjonalności Aplikacji.

  Udostępnienie Skrytki Osobie Uprawnionej bądź Operatorowi celem nadania albo odbioru Przesyłki lub Depozytu następuje za pomocą funkcjonalności Aplikacji. W tym celu Osoba Uprawniona oraz Operator powinni posiadać Aplikację oraz Konto utworzone zgodnie z Regulaminem Aplikacji.

   Zawarcie Umowy świadczenia Usługi Hibox

   W celu skorzystania z Usługi HIBOX Użytkownik powinien:

  wybrać, w zależności od tego z której spośród Usługi HIBOX zamierza skorzystać odpowiednią opcję w Aplikacji: „Odbierz”, „Nadaj”, „Rezerwuj” oraz postępować zgodnie z instrukcjami oraz ścieżką działania wyświetlanymi w Aplikacji.

  wybrać preferowaną metodę płatności;

  wybrać Skrytkomat na mapie wyświetlanej w Aplikacji aktualnej według dostępności Skrytek oraz swoich preferencji;

  na końcu należy kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

   Usługa HIBOX zostaje zamówiona w momencie potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez wybranie odpowiedniego pola w oknie Aplikacji. Powyższe nie stanowi jeszcze zawarcia Umowy, która zostaje zawarta po otrzymaniu przez Użytkownika wiadomości e-mail na zasadach określonych zgodnie z ust. 3 poniżej.

   Po zamówieniu Usługi HIBOX Użytkownik otrzyma na podany przy rejestracji Konta adres e-mail wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia Usługi HIBOX” potwierdzającą złożenie Zamówienia, zawierającą warunki Regulaminu. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy z Usługodawcą.

   Informacja o całkowitej wartości zamówionej Usługi HIBOX podawana jest bezpośrednio przed zatwierdzeniem i zamówieniem przez Użytkownika Usługi HIBOX. Są to całkowite koszty, jakie Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami Usługi HIBOX.

   W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Usługodawca  dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrotu dokonanych przez Użytkownika płatności za Usługę HIBOX, w całości lub w części, w jakiej Sprzedawca odmówił przyjęcia oferty Klienta.

 

 

   Płatność za Usługę HIBOX

  Ceny usług świadczonych przez Usługodawcę, określa Cennik chyba, że odrębna Umowa między Użytkownikiem, a Usługodawcą stanowi inaczej. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.

  Cena Usługi HIBOX zależy od gabarytu Depozytów oraz czasu, na który Użytkownikowi została udostępniona Skrytka;

  Cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny w Aplikacji oraz na stronie internetowej, pod adresem hibox.pl.

  Opłatę za Usługę HIBOX Użytkownik uiszcza z góry za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.

  Użytkownik może dokonać płatności wyłącznie bezgotówkowo następujący w sposób:

  karty płatnicze VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

  inne bezgotówkowe metody płatnicze, w tym BLIK.

   Faktura VAT zostanie wystawiona w każdym przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie danych zapisanych na koncie Użytkownika.

   W przypadku Konsumentów faktura VAT zostanie wystawiona na życzenie Użytkownika wyrażone za pomocą funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej;

   Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

   Faktury VAT będą doręczane na adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta.

   Wymogi dotyczące Depozytów

  W Skrytkomacie mogą być umieszczane rzeczy nie przekraczające następujących wymiarów: 41 x 38 x 64 cm

  W Skrytce nie mogą być umieszczane:

   materiały promieniotwórcze, łatwopalne, wybuchowe, duszące, toksyczne, żrące;

   amunicja;

   broń;

   rzeczy pochodzące z przestępstwa;

   środki odurzające i psychotropowe, narkotyki;

   materiały zagrażające życiu i zdrowiu;

   organy ludzkie lub zwierzęce, żywe lub martwe okazy zwierząt;

   rzeczy ulegające zepsuciu;

   rzeczy wydzielające zapach lub emitujące dźwięk;

   pieniędzy, papierów wartościowych i innych dokumentów,

   kosztowności, w tym biżuterii oraz jej surogatów (kamieni szlachetnych, pereł, metali szlachetnych w stanie nieprzetworzonym i przetworzonym)

   każda rzecz, która posiadanie według polskiego prawa jest zabronione.

  W Skrytkomacie nie powinny być umieszczane rzeczy wrażliwe na zmian warunków atmosferycznych w szczególności: temperaturę, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z działania na Przedmiot Przechowania umieszczony w Skrytkomacie spowodowaną działaniem wyżej wymienionych czynników.

   Odmowa zawarcia Umowy i odpowiedzialność Użytkownika

  Usługodawca odmawia zawarcia Umowy albo może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

   nie są spełnione przez Użytkownika wymagania określone w Regulaminie, w szczególności, o których mowa w punkcie VIII powyżej;

   zawartość lub opakowanie Depozytu naraża osoby trzecie, Usługodawcę lub inne Depozyty na szkodę;

   umieszczenie w Skrytkomacie Depozytu jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów;

  W sytuacji, w której zawartość lub wadliwe opakowanie Depozytu spowodowały szkodę w stosunku do Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich, w tym:

   konieczność zabezpieczenia mienia Usługodawcy, lub

   konieczność użycia specjalistycznych środków przeznaczonych do likwidacji zawartości Skrytki lub,

   wezwania odpowiednich służb posiadających specjalistyczne narzędzia przeznaczone do likwidacji, utylizacji lub zabezpieczania niezgodnej z Regulaminem zawartości Skrytki;

– Usługodawca niezależnie od skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 1 uprawniony jest do:

   nałożenia na Użytkownika nie będącego Konsumentem kary umownej do 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy czyn powodujący szkodę, a także domagać się odszkodowania, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej;

   w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych;

  Usługodawca ma prawo uniemożliwić Użytkownikowi dostępu do Skrytki lub wstrzymać wydanie jej zawartości na podstawie postanowienia sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.

  Na podstawie nakazu przeszukania wydanego przez organ prowadzący postępowanie karne, Usługodawca umożliwi dostęp do Skrytki uprawnionemu organowi celem dokonania otwarcia i przeszukania Skrytki przez ten organ.

  W przypadku uzyskania informacji o ogłoszeniu upadłości Użytkownika lub otwarciu likwidacji wstrzymuje się wydaniem zawartości Skrytki do czasu zgłoszenia się syndyka masy upadłościowej lub likwidatora.

  Na podstawie zarządzenia komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne w stosunku do Użytkownika lub czynności innego uprawnionego organu egzekucyjnego, Usługodawca umożliwi dostęp do Skrytki komornikowi lub innemu organowi egzekucyjnemu celem dokonania otwarcia Skrytki przez komornika lub inny organ egzekucyjny.

   Odpowiedzialność Usługodawcy

  W stosunku do Konsumentów Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Hibox zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

  W stosunku do Użytkownika niebędącego Konsumentem, o ile bezwzględnie wiążące przepisy prawa nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do wartości Depozytu, nie wyższej jednak niż 500 zł chyba, że szkoda stanowi rezultat umyślanego działania Usługodawcy.

  Z zastrzeżeniem ust. 1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi HIBOX w przypadku, gdy nastąpiło:

   wskutek działania Siły Wyższej;

   z przyczyn występujących wyłącznie po stronie Użytkownika;

   z powodu naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu;

   skonfiskowania lub zniszczenia Depozytu przez właściwe organy władzy publicznej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji lub Usługi HIBOX spowodowane:

   niedozwolonym działaniem osób trzecich lub,

   niekompatybilnością Aplikacji z infrastrukturą techniczną Usługodawcy,

   działaniem Siły Wyższej,

   jedną z przyczyn, o których mowa w punkcie  XI ust. 1 Regulaminu;

   W przypadku Depozytu o wartości powyżej 500 zł Użytkownik może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie, którego warunki beda dostępne na stronie hibox.pl po pilotażu.

   Niedostępność Usługi HIBOX

  Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług HIBOX w sposób stały i nieprzerwany. Niemniej, Usługodawca zastrzega, że Usługi HIBOX mogą być w całości lub częściowo niedostępne z następujących przyczyn:

   spowodowanych pracami technicznymi, i usuwania ewentualnych błędów oprogramowania, Aplikacji, awarią oprogramowania;

   awarii Skrytkomatów wynikających z uszkodzenia ich przez osoby trzecie, braku dostępu energii elektrycznej;

   czasowego niefunkcjonowania Skrytkomatów w szczególności spowodowanego koniecznością naprawy, modyfikacji, konserwacją Skrytkomatu;

   Siły Wyższej;

  Awarie Skrytkomatów będą usuwane niezwłocznie przez Usługodawcę. Niedostępność usługi nie może trwać dłużej niż czas trwania stanu, którym jest spowodowany.

  Informacje o zdarzeniach, o których mowa powyżej będą publikowane na stronie internetowej pod adresem hibox.pl oraz w Aplikacji.

  W przypadku powstania bez winy Użytkownika trudności technicznych uniemożliwiających korzystanie ze Skrytkomatu zgodnie z Umową ze Skrytki Użytkownik zobowiązany jest do zawiadomienia Usługodawcy, o tym fakcie. Usługodawca zobowiązany jest do usunięcia trudności technicznych bez zbędnej zwłoki.

   Reklamacje

  Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi HIBOX nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Umowy.

  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail użyty do rejestracji Konta Użytkownika w Aplikacji, opis sprawy

  Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Karola Szymanowskiego 61, 80-280, Gdańsk bądź dokumentowej na adres poczty elektronicznej: serwis@hibox.pl

  Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.

  Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w terminie, o którym mowa powyżej Usługodawca zawiadomi Użytkownika o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji nie dłuższym niż 30 dni oraz poda przyczyny przedłużenia terminu.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.

  Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

  W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z Usługą Hibox. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   Wygaśnięcie i rozwiązanie Umowy

   Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta.

   Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta ze skutkiem natychmiastowym Umowy w następujących przypadkach:

   korzystania z Usługi HIBOX w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, Umową, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zachowania zgodnego z prawem i z Regulaminem oraz Umową bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu, nie krótszego niż 3 dni;

   Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Regulaminu mających wpływ na wykonanie Usługi HIBOX lub jej wykonania w sposób sprzeczny z prawem, po uprzednim wezwaniu Usługodawcy do zachowania zgodnego z prawem i z Regulaminem oraz Umową bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu, nie krótszego niż 3 dni;

   Wypowiedzenie oraz wezwanie, o którym mowa powyżej Umowy dla swej ważności powinno nastąpić w formie dokumentowej i zostać wysłane drugiej Stronie listem poleconym bądź na adres e-mail.

   W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Użytkownik zobowiązany jest do opróżnienia Skrytki nie później niż 24 godziny od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia tej Umowy. W przypadku nieodebrania zawartości Skrytki po upływie 24 -dniowego terminu, zostanie ona złożona w przypadku Depozytu nieodebranego po upływie 24 -dniowego terminu, Depozyt będzie przechowywany przez Usługodawcę przez okres , 1 miesiąca licząc od ostatniego dnia upływu terminu opróżnienia skrytki pocztowej. Koszt przechowywania Depozytu po rozwiązaniu bądź wygaśnięcia Umowy określa Cennik.

   W przypadku nieodebrania Depozytu w terminie 1 miesiąca Depozyt zostanie potraktowany zgodnie z dyspozycją adresata określoną w oświadczeniu składanym przed zamówieniem Usługi HIBOX za pomocą Aplikacji.

 

   Uprawnienie Konsumenta- prawo odstąpienia od umowy

  Umowa o świadczenie Usług HIBOX jest umową zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy o prawach konsumenta.

  Konsument może odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia, chyba że Usługodawca wykonał w pełni Usługę HIBOX za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Nadawca będący Konsumentem może zażądać wykonania Usługi HIBOX przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

  Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi HIBOX przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

  Użytkownik może odstąpić od Umowy poprzez:

   przesłanie drogą elektroniczną, na adres e-mail : serwis@hibox.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

   przesłanie Usługodawcy, listem poleconym, na adres pocztowy Usługodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Postanowienia końcowe

  Użytkownikowi nie przysługuje prawo przeniesienia uprawnień wynikających z Umowy na inne osoby, a w szczególności nie może zawrzeć umowy podnajmu Skrytki ani oddać Skrytki do bezpłatnego używania.

  Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na obciążenie Depozytu zgodnie z przepisem art. 306 § 1 Kodeksu cywilnego prawem zastawu, w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących od Użytkownika na rzecz Usługodawcy, które wynikają z Umowy lub Regulaminu. Zaspokojenie Usługodawcy jako zastawnika nastąpi według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowane:

   dostosowanie Usługi HIBOX do zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;;

   wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych, technologicznych mających wpływ na świadczenie Usług HIBOX;

   zmian co do zakresu, sposobu świadczonych Usług HIBOX lub wprowadzenia przez Usługodawcę nowych Usług;

   w razie pojawienia się nowych form płatności, lub zmian co do form płatności lub zmian dotyczących pomiotów pośredniczących w płatnościach;

   W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”, w Aplikacji oraz drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.

   Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę nie wcześniej niż w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób zgodny z ust. 5 chyba, że krótszy termin wejścia w życie zmian jest spowodowany zmianą przepisów prawa lub koniecznością zapobieżenia działaniom bezprawnym lub zagrażającym bezpieczeństwu Użytkowników lub Usługodawcy.

   Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od opublikowania zmian w Regulaminie w sposób zgodny z ust. 5.

   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

   Wszelkie spory na tle wykonania Umowy, za wyjątkiem, gdy Umowę zawiera Konsument, rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

   Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.05.2023